Parkeringsklagenævnet er et uvildigt klagenævn, der behandler klager over private parkeringsselskabers kontrolafgift udstedt d. 01-07-2018 eller senere.

Er et parkeringsselskab ikke tilmeldt Parkeringsklagenævnet, kan dette ikke efter d. 01-07-2018, udstede berettigede kontrolafgift, jf. Færdselsloven § 122c, stk. 2.

Skabeloner til klage og svarskrift:

  - 1,6 KB Skabelon til klage (.docx)
  - 1,6 KB Skabelon til svarskrift (.docx)

Parkeringsklagenævnet kan ikke træffe afgørelse om offentlige parkeringsbøder eller -afgifter.

Hvis man ønsker at klage til Parkeringsklagenævnet, er der nogle betingelser, der skal være opfyldte forud for, at klagen kan behandles af Parkeringsklagenævnet

Hvis klagen ikke kan behandles, idet klagen fx ikke overholder de formelle krav, vil klagen i yderste konsekvens kunne afvises, og klagegebyret risikeres ikke at blive tilbagebetalt.

Parkeringsklagenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis:

  1. parkanten ikke forudgående har gjort indsigelse over for parkeringsoperatøren, som har afvist indsigelsen, eller som ikke har reageret inden for 3 måneder efter indsigelsens modtagelse, 
  2. klagen er useriøs eller unødig, 
  3. klagen ikke skønnes egnet til behandling ved Parkeringsklagenævnet eller 
  4. behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre Parkeringsklagenævnet i at fungere effektivt. 

Klagegebyret tilbagebetales som udgangspunkt ikke, hvis klager ikke gives medhold i nævnet.

Parkeringsklagenævnet skal afvise klager, der hører under, er under behandling ved eller har været behandlet af et andet privat tvistløsningsorgan, et lovbestemt alternativt tvistløsningsorgan, eller et udenlandsk tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa-Kommissionen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller en domstol, hvorved klagegebyret tilbagebetales.

Klage kan alene indgives af den, der er blevet pålagt et kontrolafgift eller den, som har tilstrækkelig direkte retslig interesse i kontrolafgift.

Klage skal indgives via hjemmesidens klageformular, hvorved afgives betaling af klagegebyret. Klage vil, medmindre andet er udtrykkeligt meddelt på forhånd, ikke blive behandlet, hvis denne er indsendt via post, indsendt via vores mailadresse, eller hvis der ikke sker samtidig betaling af klagegebyret.

Parkeringsklagenævnet kan først behandle din klage, efter du har rettet henvendelse til parkeringsselskabet og gjort indsigelse uden at nå til et tilfredsstillende resultat. Som dokumentation herfor vil du ved din klage blive bedt om at vedhæfte kopi af din indsigelse og parkeringsselskabets besvarelse.

Hvis parkeringsselskabet ikke har svaret på din indsigelse inden for rimelig tid (3 måneder), kan klage indgives med kopi af din indsigelse samt modtagelseskvittering eller lignende fra parkeringsselskabet.

Klage skal indgives inden for rimelig tid fra parkeringsselskabets meddelelse om, at kontrolafgift fastholdes trods indsigelse. 

Parkeringsklagenævnet træffer alene afgørelse om berettigelsen af private kontrolafgift.

 

Når Parkeringsklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.

 

Når Parkeringsklagenævnet optager en klagesag til behandling i sekretariatet kontaktes det pågældende parkeringsselskab med en henstilling til, at de stiller sagen i bero så længe klagesagen verserer.

Copyright © 2024 Parkeringsklagenævnet  |  Alle rettigheder forbeholdes
DIBS - Payments made easy