VEDTÆGTER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET

§ 1. Parkeringsklagenævnet er oprettet af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening
(DPPB), Forbrugerrådet Tænk og Forenede Danske Motorejere (FDM) i henhold til færdselslovens
§ 122 d.

 

Parkeringsklagenævnets kompetence

§ 2. Parkeringsklagenævnet behandler klager fra forbrugere over kontrolafgifter pålagt den 1. juli
2018 eller senere af private for overtrædelse af vilkårene for brug af offentligt tilgængelige private
parkeringsområder. Parkeringsklagenævnet kan tillige behandle klager indgivet af erhvervsdrivende,
hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra forbrugerforhold.
Stk. 2. Klage kan indgives mod enhver parkeringsoperatør, uanset om pågældende er tilmeldt
klagenævnet.

§ 3. Parkeringsklagenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig
bindende voldgift eller retsforlig. En voldgiftskendelse i relation til en forbruger er kun gyldig, hvis
forbrugeren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for behandling i
Parkeringsklagenævnet.
Stk. 2. Så længe en klagesag verserer for Parkeringsklagenævnet, kan sagens parter ikke anlægge
sag ved domstolene om de spørgsmål, som klagen omfatter.

§ 4. Sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre
tvistløsningsorganer, falder uden for Parkeringsklagenævnets kompetence.

 

Afvisning af klagesager

§ 5. Parkeringsklagenævnet skal afvise klager, der hører under, er under behandling ved eller har
været behandlet af et andet privat tvistløsningsorgan, et lovbestemt alternativt tvistløsningsorgan,
eller et udenlandsk tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa-Kommissionen, Nævnenes Hus
eller en domstol.
Stk. 2. Parkeringsklagenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis
1) parkanten ikke forudgående har gjort indsigelse over for parkeringsoperatøren, som har afvist
indsigelsen, eller som ikke har reageret inden for 3 måneder efter indsigelsens modtagelse,
2) klagen er useriøs eller unødig,
3) klagen ikke skønnes egnet til behandling ved Parkeringsklagenævnet eller
4) behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre Parkeringsklagenævnet i at fungere effektivt.
Stk. 3. Er det åbenbart, at klagen ikke kan behandles af Parkeringsklagenævnet, skal
Parkeringsklagenævnet afvise klagen senest 3 uger efter modtagelsen. I andre tilfælde skal
Parkeringsklagenævnet afvise sagen hurtigst muligt.
Stk. 4. En afvisning skal begrundes og klageren skal oplyses om muligheden for at indbringe sagen
for domstolene og for at få retshjælp og for at søge fri proces. Klageren skal derudover, når det er
relevant, oplyses om, at der kan ske forældelse af kravet.

§ 6. Er det åbenbart, at sagen falder uden for Parkeringsklagenævnets kompetence, kan
sekretariatet afvise klagen. En sådan afgørelse skal kunne indbringes for Parkeringsklagenævnet
på klagerens anmodning.
Stk. 2. De stiftende organisationer kan bemyndige Parkeringsklagenævnets formand til på
Parkeringsklagenævnets vegne at afvise sager, som ikke skønnes egnede til behandling ved Parkeringsklagenævnet i medfør af § 5, stk. 2, jfr. forbrugerklagelovens § 16, stk. 2.

 

Parkeringsklagenævnets sammensætning

§ 7. Parkeringsklagenævnet består af en formand samt eventuelt en eller flere næstformænd, som
er dommere, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser valgt af
Forbrugerrådet Tænk og FDM, henholdsvis af DPPB. En næstformand har samme beføjelser, som
efter Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer er tillagt formanden.
Stk. 2. Formand og repræsentanter udnævnes af de stiftende organisationer for en 3-årig periode
med mulighed for genudnævnelse.

 

Sekretariatets opgaver

§ 8. Til Parkeringsklagenævnet er knyttet et sekretariat, der i sin funktion er uafhængigt af de
stiftende organisationer. Sekretariatet har til opgave at besvare henvendelser til Parkerings-
klagenævnet og at forberede klagesagerne til behandling i nævnet.
Stk. 2. Klage kan kun indgives digitalt via en formular på Parkeringsklagenævnets hjemmeside, og
sagsbehandlingen såvel som al kommunikation med sagens parter skal foregå digitalt, medmindre
nævnet i enkeltstående tilfælde giver mulighed for andet.
Stk. 3. En klage til Parkeringsklagenævnet kan kun tages under behandling, såfremt der inden for
rimelig tid er klaget først til parkeringsoperatøren og dernæst til Parkeringsklagenævnet.

§ 9. Klager, der indsendes til Parkeringsklagenævnet, men som henhører under et andet godkendt
privat tvistløsningsorgan, under Nævnenes Hus eller et lovbestemt tvistløsningsorgan omfattet af
forbrugerklageloven, videresendes af sekretariatet dertil. Henhører klagen ikke under et
tvistløsningsorgan som anført i 1. pkt., kan klageren henvises til at anlægge sag ved de almindelige
domstole. Klageren oplyses i så fald om muligheder for retshjælp og fri proces.

§ 10. Inden sagsbehandlingen påbegyndes skal klageren oplyses om, at klagen til enhver tid kan
tilbagekaldes, hvorefter sagen afsluttes. Parkeringsklagenævnet er ikke forpligtet til at tilbagebetale
klagegebyret, såfremt klageren tilbagekalder klagen.

§ 11. Parterne skal snarest oplyses skriftligt om, at de ikke er forpligtet til at benytte en advokat eller
en juridisk rådgiver, men at de kan søge uafhængig rådgivning eller lade sig repræsentere eller bistå
af tredjemand i alle faser af proceduren. Parterne skal derudover vejledes om, at behandlingen ved
nævnet ikke udelukker muligheden for en domstolsprøvelse.

§ 12. Sekretariatet videresender klagen til parkeringsoperatøren til udtalelse. Når sekretariatet har
modtaget svar fra parkeringsoperatøren, forelægges dette for klageren til udtalelse. Sekretariatet
sørger for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for
afgørelsen. Sekretariatet sikrer, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som
er af betydning for sagens afgørelse. Sekretariatet vejleder i fornødent omfang parterne om deres
retsstilling.
Stk. 2. Sekretariatet skal fastsætte en rimelig frist for parterne til at afgive de førnævnte udtalelser.
En frist skal som minimum være 14 kalenderdage. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets
fremsendelse af anmodning til parterne om en udtalelse. Hvis parkeringsoperatøren eller klageren
ikke er fremkommet med en udtalelse inden fristens udløb, kan sekretariatet afgive sagen til
behandling i nævnet, der kan beslutte at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.
Stk. 3. Sekretariatet kan opfordre en klager til at frafalde klagen eller en parkeringsoperatør til at
opfylde klagerens krav. Det skal fremgå, at opfordringen fremsættes af sekretariatet, og at klageren,
respektive parkeringsoperatøren kan kræve sagen behandlet af nævnet.
Stk. 4. Sekretariatet afslutter sagen, hvis parkeringsoperatøren under sagens forberedelse opfylder
klagerens krav. Det samme gælder, hvis klageren frafalder sin klage.
Stk. 5. Sekretariatet meddeler parterne dette, når sagens forberedelse er afsluttet.
Stk. 6. Sekretariatet forelægger sager, der ikke er blevet afsluttet under den forberedende
sekretariatsbehandling, for nævnet.

 

Habilitet

§ 13. For Parkeringsklagenævnets medlemmer og sekretariat gælder, at
1) der må ikke modtages instrukser fra nogen af parterne eller disses repræsentanter, og
2) aflønningen skal ske på en måde, der ikke er knyttet til resultatet af proceduren.

§ 14. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når
1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller
tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i
sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller
økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
eller
3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes
upartiskhed.
Stk. 2. Foreligger et af de i stk. 1 nævnte forhold, skal formanden omgående underrettes herom og
herefter træffe beslutning om, hvorvidt den pågældende kan deltage i behandlingen af sagen.

 

Parkeringsklagenævnets afgørelser

§ 15. Nævnets medlemmer modtager sagerne elektronisk fra sekretariatet, og formanden eller en
næstformand afgør, om en sag skal behandles under personligt fremmøde af de deltagende
nævnsmedlemmer eller rent digitalt.
Stk. 2. Nævnet træffer afgørelse i de enkelte sager ved almindelig stemmeflerhed. Når Parkerings-
klagenævnet træffer afgørelse, skal det bestå af en formand og mindst to medlemmer valgt blandt
repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser, således at sidstnævnte er ligeligt
repræsenteret. Hvis et nævnsmedlem, der repræsenterer erhvervs- eller forbrugerinteresser, er
forhindret i at deltage i et møde, tilfalder dette medlems stemme et eventuelt andet tilstedeværende
nævnsmedlem, der repræsenterer samme interesser.
Stk. 3. En repræsentant for Nævnenes Hus har til enhver tid uden stemmeret adgang til at deltage i
Parkeringsklagenævnets møder.
Stk. 4. Parkeringsklagenævnet holder møder et passende antal gange om året, så fristerne efter
forbrugerklagelovens § 17 og § 18 kan overholdes.

§ 16. Parkeringsklagenævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag,
herunder spørgsmål om betaling af gebyrer og omkostninger, jfr. §§ 24 og 25.
Stk. 2. Afgørelsen træffes efter en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder.

§ 17. Parkeringsklagenævnet skal afgøre en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er
fuldt oplyst.
Stk. 2. I særlige tilfælde kan Parkeringsklagenævnet forlænge tidsfristerne efter stk. 1.
Parkeringsklagenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, at tidsfristen forlænges, og
samtidig oplyse, hvornår sagen kan forventes henholdsvis afgjort eller afsluttet.
Stk. 3. Parkeringsklagenævnet kan i særlige tilfælde udsætte behandlingen af en sag.
Parkeringsklagenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, på hvilken baggrund sagen
udsættes, og, om muligt, hvornår en fortsættelse af sagens behandling kan forventes.

§ 18. Afgørelser skal være begrundede og skal udstedes skriftligt på et varigt medie. Det skal fremgå,
hvilken formand der har medvirket ved afgørelsen. Der fastsættes en frist på normalt 30
kalenderdage til opfyldelse af afgørelsen.
Stk. 2. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallet i afgørelsen begrunde sin
stilling.
Stk. 3. Hvis klagegebyret skal tilbagebetales, jfr. § 24, skal dette fremgå af afgørelsen.
Stk. 4. Såfremt parkeringsoperatøren skal betale et beløb for sagens behandling, jfr. § 25, skal dette
fremgå af afgørelsen.
Stk. 5. Hvis klageren har fået helt eller delvis medhold, skal afgørelsen forkyndes for
parkeringsoperatøren. Forkyndelse sker udelukkende digitalt. Parkeringsoperatøren skal i
forbindelse med forkyndelsen have oplysning om, at hvis parkeringsoperatøren ikke ønsker at være
bundet af afgørelsen, skal dette skriftligt meddeles Parkeringsklagenævnet inden 30 dage fra
forkyndelsen af afgørelsen.
Parkeringsoperatøren skal endvidere have oplyst, at en anmodning om
genoptagelse fremsat inden for 30 dage fra forkyndelsen har opsættende virkning, samt at en
afgørelse kan tvangsfuldbyrdes, hvis parkeringsoperatøren ikke inden for 30 dage fra forkyndelsen
har meddelt, at parkeringsoperatøren ikke ønsker at være bundet, eller har søgt sagen genoptaget. 

§ 19. Begge parter skal underrettes om muligheden for at indbringe sagen for domstolene samt, hvor
det er relevant, vejledes om muligheden for tvangsfuldbyrdelse og om muligheden for genoptagelse.
Klageren skal derudover, når det er relevant, oplyses om
1) adgangen til at få Nævnenes Hus til at udtage stævning på klagerens vegne samt dække visse
omkostninger til en retssag,
2) mulighederne for retshjælp eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel
retshjælpsforsikring, og
3) at der kan ske forældelse af kravet, hvis sagen ikke indbringes for domstolene senest et år
efter Parkeringsklagenævnets afgørelse.

§ 20. De stiftende organisationer kan bemyndige formanden til på Parkeringsklagenævnets vegne
at træffe afgørelser i visse klagesager, hvor der foreligger en fast praksis.

§ 21. Nævnenes Hus kan til enhver tid anmode om at få tilsendt kopi af Parkeringsklagenævnets
afgørelser, herunder dets afvisninger.

 

Genoptagelse

§ 22. Formanden for Parkeringsklagenævnet kan beslutte, at en sag, hvori der er truffet afgørelse,
skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af
1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller
2) nye oplysninger, som, hvis de havde foreligget under behandlingen i Parkeringsklagenævnet,
må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.
Stk. 2. En anmodning fra parkeringsoperatøren om genoptagelse af klagesagen, der er indgivet
skriftligt til Parkeringsklagenævnet inden 30 kalenderdage fra forkyndelsen af afgørelsen, har
opsættende virkning. Fristen på 30 kalenderdage regnes herefter fra det tidspunkt, hvor
anmodningen om genoptagelse er blevet afvist, eller hvor Parkeringsklagenævnet har truffet
afgørelse i genoptagelsessagen.
Stk. 3. Anmodninger om genoptagelse, der indgives af parkeringsoperatøren senere end 30
kalenderdage efter forkyndelsen, afvises.

 

Tvangsfuldbyrdelse

§ 22a. Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for
domstolene, jfr. dog stk. 2.
Stk. 2. Parkeringsklagenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes i forhold til parkeringsoperatøren
efter udløbet af fristen på 30 dage for forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen, medmindre
parkeringsoperatøren forinden har givet skriftlig meddelelse til sekretariatet om, at
parkeringsoperatøren ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.
Stk. 3. En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den afgørelse, der
danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse., og en erklæring fra
Parkeringsklagenævnet om, at parkeringsoperatøren ikke inden for fristens udløb for opfyldelse af
afgørelsen eller afvisningen af genoptagelsen har meddelt, at vedkommende ikke ønsker at være
bundet af afgørelsen.

 

Gebyrer og omkostninger

§ 23. Ingen af parterne betaler omkostninger ved klagebehandlingen til den anden part.

§ 24. En klager skal betale et gebyr på 175,00 kr. for at en klage kan tages under behandling.
Stk. 2. Gebyret skal tilbagebetales til klageren, hvis klageren får medhold i klagen, hvis en operatør
frafalder kontrolafgiften, eller hvis sagen afvises efter forbrugerklagelovens § 16.

§ 25. Parkeringsoperatøren skal betale et gebyr på 3.500 kr. excl. moms for behandling af sagen,
hvis klageren får medhold i sin klage.
Stk. 2. Såfremt en operatør senest 21 dage efter at være blevet orienteret om klagen frafalder
kontrolafgiften over for klager, betaler operatøren et gebyr på 1.000,00 kr. excl. moms.
Stk. 3. Såfremt en operatør derefter, men inden sekretariatets overgivelse af sagen til behandling i
nævnet, frafalder kontrolafgiften over for klager, betaler operatøren et gebyr på 3.000,00 kr. excl.
moms.
Stk. 4. Gebyrerne, der meddeles parkeringsoperatøren ved sagens registrering, kan inddrives i
henhold til §§ 10 og 11 i Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

 

OTB-platformen

§ 26. Modtager Parkeringsklagenævnet en klage via OTB-platformen, jfr. forordning nr. 524/2013 af
den 21. maj 2013, skal nævnet snarest underrette parterne og OTB-platformen om, hvorvidt klagen
optages til behandling eller afvises i medfør af forbrugerklagelovens § 14, 15 eller 16.
Stk. 2. Såfremt klagen optages til behandling, jfr. stk. 1, underrettes parterne samtidig om
Parkeringsklagenævnets procedureregler og om eventuelle omkostninger, der kan pålægges i
medfør af §§ 24 og 25.
Stk. 3. Parkeringsklagenævnet skal, når det har accepteret at behandle en klage modtaget via OTB-
platformen, straks, når sagen er fuldt oplyst, jfr. herved forbrugerklagelovens § 18, stk. 2, underrette
parterne og OTB-platformen herom.
Stk. 4. Parkeringsklagenævnet skal straks efter at sagen er afsluttet, meddele OTB-platformen om
datoen for henholdsvis modtagelsen og afslutningen af klagen såvel som resultatet af behandlingen.

§ 27. Parkeringsklagenævnet skal på dets hjemmeside linke til Europa-Kommissionens liste over
ATB-instanser, jfr. artikel 20, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet.

 

Årsrapport og oplysningskrav m.v.

§ 28. Parkeringsklagenævnet skal udarbejde en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og
administrationen i øvrigt.
Årsrapporten skal indeholde oplysninger om
1) antallet af modtagne klager og typen af tvister klagerne har vedrørt,
2) den procentvise andel af sager, der er indstillet, inden der er nået et resultat,
3) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid,
4) systematiske eller væsentlige problemer, der forekommer hyppigt og fører til tvister mellem
klagere og parkeringsoperatører. Sådanne oplysninger kan være ledsaget af anbefalinger til,
hvordan sådanne problemer kan undgås eller løses,
5) antal afviste klager, herunder den procentvise andel af afviste klager i forhold til hver af de
afvisningsmuligheder, som Parkeringsklagenævnet har fået godkendt.
6) andelen af sager, hvor klageren har fået medhold,
7) i hvilket omfang afgørelser efterleves, hvis dette vides, og
8) oplysning om eventuel deltagelse i netværk, som samarbejder om grænseoverskridende
tvister, og en vurdering af effektiviteten af dette.
Stk. 2. Parkeringsklagenævnet afrapporterer årligt til Nævnenes Hus.

 

Oplysningspligt

§ 29. Parkeringsklagenævnet skal oprette og ajourføre en hjemmeside. Hjemmesiden skal på en
klar og lettilgængelig måde indeholde følgende oplysninger, der tillige skal gives på varigt medie på
forespørgsel, om
1) proceduren for tvistløsningen,
2) Parkeringsklagenævnets navn, postadresse og e-mailadresse,
3) hvilke parkeringsoperatører, der er tilmeldt klagenævnet og med virkning fra hvilken dato,
4) at Parkeringsklagenævnet er opført på en liste i overensstemmelse med Lov om alternativ
tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager § 4, stk. 3, og artikel 20 i ATB-direktivet,
5) de fysiske personer, der er ansvarlige for nævnsbehandlingen, hvordan de er udpeget og for
hvor lang tid,
6) eventuelt medlemskab af ATB-instanser, der letter grænseoverskridende tvistbilæggelse,
7) de former for tvister, som Parkeringsklagenævnet kan behandle,
8) de procedureregler, der gælder for bilæggelse af en tvist, og de kriterier, på grundlag af hvilke
Parkeringsklagenævnet kan afvise at behandle en klage,
9) de sprog, på hvilke en klage kan indgives, og hvorpå behandlingen foregår,
10) eventuelle omkostninger til betaling af sagens behandling, som parterne skal dække,
11) klagebehandlingens gennemsnitlige varighed,
12) retsvirkningen af klagebehandlingens resultat, herunder i hvilket omfang, det kan
tvangsfuldbyrdes,
13) årsrapporter om Parkeringsklagenævnets virksomhed, og
14) udvalgte afgørelser.

§ 30. Det skal være muligt på Parkeringsklagenævnets hjemmeside at finde oplysninger om de
parkeringsoperatører, som ikke efterlever Parkeringsklagenævnets afgørelser.

§ 31. Enhver kan ved henvendelse til Parkeringsklagenævnets sekretariat forlange at blive gjort
bekendt med Parkeringsklagenævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres. Sekretariatet kan
enten ved fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser. Sekretariatet kan til dækning af
omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier.
§ 32. Offentliggørelse/videregivelse af afgørelser mv. sker - med undtagelse af navnet på
parkeringsoperatøren - i anonymiseret form. Der må således ikke anføres navne på eller andre
identificerende betegnelser for eller oplysninger om klager, parkeringspladsen, parkeringspladsens
ejer, lejer eller bruger, parkeringsvagten eller andre medarbejdere hos parkeringsoperatøren eller
på/for vidner. Sekretariatet skal herudover anonymisere identificerende oplysninger mv. om øvrige
fysiske og juridiske personer, lokationer, køretøjer mv., medmindre det skønnes utvivlsomt, at
offentliggørelse ikke på nogen måde vil kunne krænke eller på anden måde skade nogen, herunder
i relation til databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler.
Stk. 2. Nævnet kan dog undtagelsesvist beslutte, at andre identificerede oplysninger end navnet på
parkeringsoperatøren skal eller må offentliggøres, såfremt dette konkret skønnes formålstjenligt.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af Parkeringsklagenævnet

§ 33. Til vedtagelse af ændringer af disse vedtægter kræves enighed mellem de stiftende
organisationer. Vedtægtsændringerne skal godkendes af erhvervsministeren, jfr. også færdsels-
loven § 122 d, stk. 2.

§ 34. De bag Parkeringsklagenævnet stående forbrugerorganisationer, respektive DPPB kan med 1
års varsel opsige aftalen, hvorved Parkeringsklagenævnet opløses. Der skal fastsættes betryggende
vilkår for afvikling af verserende sager m.v.

 

Copyright © 2024 Parkeringsklagenævnet  |  Alle rettigheder forbeholdes
DIBS - Payments made easy